Prosiding STEd 2017

Seminar on Transdisiplin Education (STEd2017). 16-17 Januari,                                             Fakulti Pendidikan,UKM.

i. Muka Hadapan Prosiding pdf

ii. Isi Kandungan Prosiding pdf 

Kandungan

Halaman Artikel
UKM 21st Century TR Model: Membangunkan Kemahiran Penyelidikan Transdisiplin Untuk Graduan Abad Ke-21

Jamaludin Badusah, Helmi Norman, Norazah Nordin, Nor Fariza Mohd Nor, Kamal Halili Hassan, Mardina Abdullah, Mohd Juzaiddin Ab Aziz, Marlia Mohd Hanafiah, Wan Muna Ruzzana Wan Mohammad & Nurul Aisyah Kamrozzaman

1-8 pdf.1 
Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pembelajaran Berasaskan Projek Pengajaran Sains Sekolah Rendah

Noor Haniza Abdul Halim & Effandi Zakaria

9-17  pdf.2
Tahap Penggunaan Inovasi Pendekatan Belajar melalui Bermain dalam Pengajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Guru Prasekolah

Roselita Ali, Jamaludin Badusah & Aliza Alias

18-23 pdf.3
Penggunaan Bahan Berbantukan Komputer dan Jalur Pecahan dalam Membantu Murid Menguasai Kemahiran Menyatakan Pecahan Setara

Zunadia Zulkifli & Norazah Mohd Nordin

24-31

pdf.4
Pengalaman Mengendali Pusat Penjagaaan Warga Tua

Nurul Farhana Azman & Zuria Mahmud

32-46  pdf.5
Simfoni Biodiversiti

Mohd Amir Zakaria & Mohd Arif Zakaria

47-55 pdf.6
Mindomo: A Digital Mind Mapping in Primary ESL Reading Skills

Denish Sevakumaran, Melor Md. Yunus & Jamaludin Badushah

56-65  pdf.7
Amalan Kecemerlangan Pentadbiran Sekolah Amanah di Sarawak

Muhammad Afiq Sahari & Mohd Izham Mohd Hamzah

66-73 pdf.8
Keberkesanan Penggunaan Kad Imbasan dalam Meningkatkan Penguasaan Mengenal dan Mengecam Abjad dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Orang Asli

Hafizah Ramlee & Aliza Alias

74-79 pdf.9
Motivasi Penyelidikan Guru dalam Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Nurul Aisyah Kamrozzaman & Jamaludin Badusah

80-91  pdf.10
Competencies for The 21st Century Teachers In Indonesian Context

Yuyun Yulia, Hasti Robiasih & Imam Ghozali

92-97  pdf.11
Jerebu daripada Perspektif Quran Dan Sains

Ahmad Yunus Mohd Noor, Marlia M. Hanafiah & Mohd Shahrul Mohd Nadzir

98-104  pdf.12
Using ADDIE to Design a Professional Development Course for Healthcare Professionals

Nawal Mustafa, Norazah Mohd Nordin, Mohamed Amin Embi & Abdul Hafez Zahruddin

105-112  pdf.13
Metacognitive Online Reading Strategies in Reading Academic Texts Among ESL University Students

Raihana Romly, Jamaludin Badusah & Nooreiny Maarof 

113-121 pdf.14
Inspired by Nature: Navigation of Birds From A Quranic and Engineering Design Perspective

Fazida Hanim Hashim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Farah Shafawati Mohd-Taib

122-131 pdf.15
Revitalization of Teacher Training Curriculum and Its Impact on Teacher Trainees’ Teaching Performance: The Case of Galuh University

H. Kusnandi

132-136  pdf.16
Religious Education and Tolerance: Learning Process in High School Of Minority Muslim Indonesia

Ismail Suardi Wekke, Sabil Mokodenseho, Firdaus

137-141 pdf.17
Dongeng Sebagai Upaya Pengembangan Kemampuan Bersastra Siswa Sekolah Dasar

Jendriadi

142-147  pdf.18
Perkaitan antara Pembelajaran Pemerhatian dan Pengetahuan Kewangan

Nor Azman Bin Mohamed

148-156 pdf.19
Reka Bentuk dan Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Mudah Alih bagi Keperluan Modul Mikroekonomi

Mohamad Siri Muslimin, Norazah Mohd Nordin, Ahmad Zamri Mansor & Pajuzi Awang

157-163 pdf.20
Kebimbangan Matematik, Sikap Terhadap Fizik dan Hubungannya dengan Pencapaian Fizik Pelajar

Ema Farina Hasme & Saemah Rahman

164-172  pdf.21
Personaliti Kreatif dan Kreativiti Pelajar Aliran Sains dan Sastera di Sekolah Menengah

Siti Norshaidatul Masni Sheikh Othman & Saemah Rahman

173-183 pdf.22
Animoto: Perception and Attitude of Secondary School Students’ In Enhancing Speaking Skills

Nur Yasmin Khairani Zakaria & Melor Md Yunus

184-193  pdf.23
Pembelajaran “Context-Aware” dalam Pendidikan Transdisiplin Abad Ke-21

Syafiqah Jalal & Helmi Norman

194-197 pdf.24
Persepsi Guru Terhadap Program Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+)

Mohd Hilmi Anwa & Jamil Ahmad

198-205 pdf.25
Kesejahteraan Kewangan Generasi Muda: Satu Kerangka Konseptual

Nor Azman Bin Mohamed

206-217  pdf.26
Learning English is Fun via Kahoot: Students’ Attitude, Motivation and Perceptions

Jemima Tivaraju, Melor Md Yunus & Jamaluddin Badusah

218-229  pdf.27
Gaya Keibubapaan dengan Tingkah Laku Devian dalam Kalangan Remaja

Jee Pei Ching & Shahlan Surat

230-237 pdf.28
Cabaran dan Halangan Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi di Sekolah Kurang Murid

Beremas Anak Inggit & Effandi Zakaria

238-246  pdf.29
Tahap Kemahiran Kreativiti Saintifik dan STEM Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah

Norsalehan Zahriman & Mohamad Sattar Rasul

247-257 pdf.30
Pattern of Pesantren on Expanding of Smart, Hardworking and Ikhlas Characters in West Sumatera

Firdaus & Ismail Suardi Wekke

258- 265  pdf.31
Tekanan dan Kepuasan Kerja Guru yang Berjauhan dengan Keluarga: Kajian Kes Lawas

Lim Yek Chin & Norzaini Azman

266- 273  pdf.32
Tahap Kesedaran dan Tingkah Laku Pelajar melalui Kajian Aplikasi Kendiri Alam Sekitar (Kakas)

Nurul Izzati Majunit & Zanaton Iksan

274-284  pdf.33
Peranan Media Massa Kontemporari dalam Pendidikan Fitrah Insaniah

Ahmed S.A Al-Qodsi & Sharifah Norshah Bani Binti Syed Bidin

285-291  pdf.34
Pengaruh Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pencapaian Akademik Sains Pelajar di Sekolah Berprestasi Tinggi Melaka

Low Kai Lin & Lilia Halim

292-307  pdf.35
Dorongan Autonomi Guru dalam Pembentukan Motivasi Intrinsik Murid

Rumainah Binti Ibrahim @ Ismail & Faridah Mydin Kutty

308- 314  pdf.36
The Importance of Transdisciplinary Research in Assessing the Sustainability Performance of ICT Products

Haikal Ismail & Marlia M. Hanafiah

315-321 pdf.37
Gaya Kognitif Kreatif dan Kreativiti Pelajar Sekolah Menengah Cognitive Styles and Creativity Among Secondary School Students

Syazwani Amiza Azmi & Saemah Rahman

322-336  pdf.38
Transdiciplinary Authentic Assessment Approach in Early Childhood Education Setting: Processes and Challenges via Reflexive Methodology

Faridah Yunus

337-344  pdf.39
Amalan Pengurusan Perubahan Terancang dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah di Daerah Pontian

Azrin Salleho, Mohd Izham Mohd Hamzah, Nor Emy Aznon & Ruslin Amir

345-352  pdf.40
Production Based Learning: As a Tool to Increase Entrepreneurial Skills of Students

Ganefri, Aznil Mardin, Ulfia Rahmi & Asmar Yulastri

353-360 pdf.41
Pemupukan Kemahiran Abad Ke-21 melalui Aktiviti Pemantauan Cuaca Angkasa

Mardina Abdullah, Rosadah Abd Majid, Nor Syaidah Bahri & Badariah Bais

361-368  pdf.42
Understanding Social Roles of Learners in Transdisciplinary Education via Social Network Analysis

Fairus Hamdan,Helmi Norman, Norazah Nordin, Fariza Khalid & Hafiz Zaini

369-375  pdf.43
Twitter as a Tool In Enhancing Writing Skill

Nora Ezzati Azmi & Melor Md Yunus

376- 379  pdf.44
Analisis Keperluan Terhadap Pembangunan M-Edutainment dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Melvina Chung Hui Ching, Norazah Mohd Nordin, Jamaludin Badusah, Nawal Mustafa

380-387 pdf.45
The Effectiveness of Life Skills Guidance and Counseling Model (LSGCM) to Develop Students’ Self-Adjustment

D. Rukaesih

388-395 pdf.46
Language Teacher Trainees’ Self-Assessment of Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) In Teaching Literature: A Study At a Private Teacher Education College in Indonesia

Ikin Syamsudin Adeani & Iskhak

396- 402  pdf.47
Kepimpinan Transformasional Guru Besar dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Rendah di Daerah Kota Belud, Sabah

Philip Sia Kah Shu & Azlin Norhaini Mansor

403-420  pdf.48
Instructional Leadership of Headmaster and Teachers Commitment in Rural Primary School

Ali Bin Abdu & Mohamed Yusoff Mohd Nor

421-438  pdf.49
Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Hubungannya terhadap Komitmen Kerja Guru Sekolah Rendah di Daerah Lawas

Noorshazrina Faustine & Mohd Izham Mohd Hamzah

439-447  pdf.50
Amalan Kepimpinan Transformasi dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja dalam Kalangan Pentadbir Sekolah Rendah di Sarawak

Kong Chung Bing & Mohd Izham Mohd Hamzah

448- 460  pdf.51
Kematangan Kerjaya Dan Kesediaan Kerjaya Pelajar-Pelajar Tahun Akhir di Politeknik Melaka

Nur Aliyah Umar & Salleh Amat

461-465 pdf.52
Perekayasaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Rendah

Isrosnaizah Binti Ishak & Salleh Amat

466-470  pdf.53
 Kandungan  Halaman  Artikel
Kesediaan dan Keperluan Pelajar dalam Pembangunan M-Kandungan Secara Aplikasi Mudah Alih untuk Guru Pra Perkhidmatan

Pajuzi Awang, Norazah Mohd Nordin & Mohamad Siri Muslimin

471-480  pdf.54
Hak Penyusuan Susu Ibu di Tempat Kerja: Pendekatan Polisi, Perundangan dan Kesihatan.

Norsuhaida Che Musa, Kamal Halili Hassan & Mohamad Nazri Ahmad

481-495  pdf.55
Penguatkuasaan Keselamatan Pekerjaan di Tempat Kerja: Gabungan Displin Pengurusan, Perundangan dan Kejuruteraan

Nor Hasliza Mat Hasan & Kamal Halili Hassan

496-505  pdf.56
Kepimpinan Transformasi Pengetua Program Sekolah Transformasi dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Guru di Zon Utara

Mohamad Faisal Mohd Noh & Jamallul Lail Abdul Wahab

506-520  pdf.57
Student Perception to Learning Stock Investment with Online Stock Trading Method

Sri Hermuningsih & Kusuma Chandra Kirana

521-527  pdf.58
Tahap Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan (Ppik) bagi Guru Dalam Mata Sejarah di Sekolah Menengah

Khairunnisa Abd Hamid & Anuar Ahmad

528-540  pdf.59
Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Kolej Matrikulasi Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pembelajaran

Padmanaban Madawan, Ruhizan Bt Muhammad Yasin & Mohd Isa Bin Hamzah

541-547  pdf.60
Persepsi Guru Sekolah Menengah terhadap Amalan Pengajaran dan Kepercayaan Matematik

Alia Shahira Tarmuji & Effandi Zakaria

548-557  pdf.61
Tahap Kemahiran Intrapersonal dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam

Shahida Hassim, Manisah Mohd Ali & Norshidah Salleh

558-562  pdf.62
Kajian Tinjauan Sistematik MOOC Bagi Kajian Terpilih Tahun 2013-2016

Fatin Nabilah Abdul Wahid, Rohani Abdul Aziz, Ruslina Ibrahim, Helmi Norman & Norazah Nordin

563-574  pdf.63
Tahap Pencapaian Murid dalam Penambahan Pecahan Berlainan Penyebut Menggunakan Kaedah Petak Tambah (Petam)

Edward Anak Austrus & Siti Mistima Binti Maat

575-585 pdf.64
Penggunaan “Kaedah Jari” dalam Kemahiran Penukaran Unit Ukuran Panjang Melibatkan Nombor Pecahan Kepada Nombor Bulat

Ahmad Muslim Dolhan & Siti Mistima Maat

586-593 pdf.65
Online Advertisements to Enhance Students’ Vocabulary

Constance Amelia Louis & Melor Md Yunus

594-601  pdf.66
The Use of I-Face Technique to Teach Prepositions

Nurulhusna Yaacob & Melor Md Yunus

602-609  pdf.67
Metacognitive Online Reading Strategies of Science and Technology Students

Ruhil Amal Azmuddin, Nor Fariza Mohd Nor & Afendi Hamat

610-617  pdf.68
Enhancing The Writing Skills of ESL Primary Pupils’ Through the Incorporation Of Storyjumper.

Rajeswari Chandara Kumaran, Melor Md Yunus, Jamaluddin Badusah & Azlina Abdul Aziz

618-626  pdf.69
Penggunaan Elemen Analogi dalam Aktiviti Modul E-Smart bagi Mengembangkan Pemikiran Kreatif Murid di Abad Ke 21

Khairulhasni Abdul Kadir, Norazah Mohd Nordin & Zanaton Iksan

627-634  pdf.70
Kesan Frog Vle Secara Pembelajaran Kooperatif Terhadap Pencapaian, Kbat dan Minat Pelajar Bagi Subjek Kimia

Noor Ashikin Binti Ibrahim & Kamisah Osman

635-649  pdf.71
Innovation and Creative Model of Literature Writing Skills

Nia Rohayati 

650-657  pdf.72
Keberkesanan Penggunaan Prezi terhadap Penguasaan Beberapa Konsep Penting dalam Pdp Bahasa Melayu Tahun 5

Mohd Zaki Mohamed, Jamaludin Badusah & Melor Md. Yunus

658-667  pdf.73
Using Voki to Enhance Speaking Skills

Michelle Manty, Melor Md Yunus, Jamaludin Badusah & Parilah M. Shah

668-672  pdf.74
The Effectiveness of Youtube English Songs Towards Students Vocabulary Competency

Afiqah Abd Aziz, Melor Md Yunus & Jamaludin Badusah

673-681  pdf.75
Amalan Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Guru Baharu

Noor Sairah Syarifuddin & Lilia Halim

682-690  pdf.76
Facebook as an Online Tool To Encourage Reading Among Secondary School Students

Jacinta Ann Xavier,  Melor Md Yunus & Jamaludin Badushah

691-698  pdf.77
Persepsi Guru Matematik Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Semasa Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Bilik Darjah

Uminur Atikah Ramli & Effandi Zakaria

699-707 pdf.78
Pengaruh Latihan Terhadap Prestasi Kerja Anggota Tentera Laut Diraja Malaysia

Mohamad Faris Daud, Mohamad Sattar Rasul & Isa Hamzah

708-718  pdf.79
Penggunaan M – Pembelajaran: Satu Inovasi dalam Pembelajaran Bahasa Melayu

Fairose Binti Shamsudin, Jamaludin Badusah & Muhamed Amin

719-726  pdf.80
Perbezaan Kreativiti Berdasarkan Jantina dalam Kalangan Murid Sekolah Menengah

Noor Syuhaila Mat Yusup & Saemah Rahman

727-738  pdf.81
Advertisements